Lojalitātes programmas noteikumi un nosacījumi

Spēkā no 04.09.2023.

 

Saturs

1. Termini

2. Vispārīgie noteikumi

3. Programmas priekšrocības

4. Dalība programmā

5. Pušu tiesības un pienākumi

6. Nobeiguma nosacījumi

 

1. Termini

1.1. Nela Gems – SIA Krafters, reģistrācijas Nr. LV45403050714.

1.2. Internetveikals – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.nelagems.com, ko klients izmanto pasūtījumu veikšanai.

1.3. Programma – lojalitātes programma, kuru Nela Gems piedāvā saviem klientiem.

1.4. Noteikumi un nosacījumi – šis dokuments. Noteikumi un nosacījumi nosaka tiesības, pienākumus un citus noteikumus, kas saistīti ar Programmu.

1.5. Dalībnieks – klients, kas piedalās Programmā saskaņā ar lojalitātes programmas Noteikumiem un nosacījumiem.

1.6. Profils – virtuāla reģistrācija, kas nodrošina dalību Programmā un Programmas sniegto priekšrocību un pakalpojumu izmantošanu.

1.7. Programmas mājaslapa – Nela Gems tīmekļa vietne, kas veltīta Programmai un atrodas tīmekļa adresē: https://nelagems.com/pages/nela-gems-lojalitates-programma

1.8. Klienta profils – Dalībnieka personiskais konts mājaslapā.

1.9. Privātuma politika – informācija par Dalībnieka personas datu apstrādi. Privātuma politika ir pieejama mājaslapā.

 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu starp Nela Gems un Dalībnieku par personalizētiem piedāvājumiem, tostarp personalizētiem ieteikumiem, un citām priekšrocībām un pakalpojumiem, kuras Nela Gems ir pienākums nodrošināt Dalībniekam, un Dalībniekam ir tiesības saņemt saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2.2. Šie Noteikumi un nosacījumi veido līgumu, kas ir atsevišķs no citiem darījumiem, kas var būt noslēgti starp Nela Gems un Dalībnieku, ieskaitot, bet ne tikai, ja Dalībnieks iegādājas preces no Nela Gems.

2.3. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka galvenās pušu tiesības un pienākumus, un citus attiecīgus noteikumus. Uzsākot dalību Programmā, klients noslēdz līgumu ar Nela Gems ar turpmāk minētajiem Noteikumiem un nosacījumiem. Pirms dalības uzsākšanas Programmā klients tiek iepazīstināts Noteikumiem un nosacījumiem, un pirms kļūšanas par Dalībnieku, tam ir brīva izvēle tiem piekrist vai nepiekrist.

2.4. Nela Gems ir tiesības mainīt šos Noteikumu nosacījumus vai pilnībā vai daļēji pārtraukt Programmu. Nela Gems paziņos par izmaiņām vai Programmas pārtraukšanu paziņojumu veidā Programmas mājaslapā, un (vai) veikalos un (vai) e-pasta formā katram Dalībniekam un lūgs Dalībniekam iepazīties ar izmaiņām.

2.5. Uzsākot dalību programmā, Dalībnieks apliecina, ka viņš/ viņa ir iepazinies ar Privātuma politiku. Dalībnieka dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šo Noteikumu un nosacījumu izpildi. 

 

3. Programmas priekšrocības

Nela Gems sniedz Programmas Dalībniekam šādas priekšrocības:

3.1. Nela Gems nauda

a) Kas tas ir? Nela Gems nauda ir atlaide, kuru Dalībnieks uzkrāj savā profilā, veicot pirkumus, ja Dalībnieks ir norādījis savu profilu konkrētā pirkuma laikā, identificējoties pie pārdevēja samaksas veikšanas brīdī vai veicot pirkumu internetveikalā.

b) Kā Dalībnieks var uzkrāt naudu? Iztērējot 1eur, Dalībnieks iegūst 5 centus. 

Dalībnieks nesaņem Nela Gems naudu, ja viņš/viņa pirkuma brīdī nav identificējis reģistrētu profilu.

Dalībnieks nesaņem Nela Gems naudu, apmaksai izmantojot dāvanu kartes, vai iegādājoties trešo pušu pakalpojumus (piemēram, piegāde ar Omniva vai pa pastu).

Informāciju par uzkrājuma apmēru Dalībnieks var saņemt savā profilā.

c) Kā Dalībnieks var izmantot Nela Gems naudu?

Dalībnieks var izmantot Nela Gems naudu, lai norēķinātos par pirkumiem Nela Gems veikalos, ieskaitot internetveikalu. Nela Gems naudu var izmantot, lai nosegtu pirkuma vērtību, kas atbilst Nela Gems naudas apmēram Dalībnieka profilā, ievērojot turpmāk norādītos ierobežojumus.

Lai izmantotu Nela Gems naudu, Dalībniekam pirms maksājuma veikšanas ir jāinformē veikala pārdevējs, vai arī norādot kupona kodu internetveikalā.

Nela Gems nauda ir derīga 1 (vienu) gadu no dienas, kad tā saņemta Profilā. Tā nauda, kas saņemta vispirms, būs tā, kuru izmantos brīdī, kad klients vēlēsies ar to nosegt pirkuma vērtību.

3.2. Dzimšanas dienas piedāvājumi

a) Noteikums

Dzimšanas dienā Dalībniekam tiek piešķirta Nela Gems nauda. 

3.3. Īpašas spēles un loterijas

Laiku pa laikam Nela Gems Dalībniekiem organizē dažādas spēles un loterijas. Informācija par pašreizējām spēlēm un loterijām ir pieejama Nela Gems mājaslapā.

3.4. Programmas izmantošanas pārskats

Savā profilā Dalībnieks var redzēt informāciju par programmas lietošanu.

3.5. Citas priekšrocības

Dalībnieks var izmantot citas Programmas priekšrocības, kuras pieejamas laiku pa laikam. Informācija par papildu priekšrocībām ir pieejama Programmas mājaslapā.

 

4. Dalība programmā

4.1. Reģistrācija

Programmā var piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vismaz 14 gadu vecumu.

Lai uzsāktu dalību Programmā, dalībniekam vispirms ir jāreģistrējas internetveikalā, lai varētu izmantot visas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos un nosacījumos.

Reģistrējoties Programmai, Dalībnieks izveido savu profilu, aizpildot reģistrācijas lapā visus obligātos laukus.

Dalībnieks tiks informēts par veiksmīgu reģistrāciju ar īpašu paziņojumu reģistrācijas procesa noslēgumā. 

Visu saistīto informāciju par Dalībnieka personas datu apstrādi Kartes reģistrācijas procesā un Programmas dalības ietvaros var izlasīt Privātuma politikā.

Tikai pēc veiksmīgas reģistrācijas saskaņā ar iepriekš paskaidroto procesu Dalībnieks varēs pilnībā izmantot visas Programmas priekšrocības, kuras norādītas šajos Noteikumos un nosacījumos.

 

5. Pušu tiesības un pienākumi

Papildus pušu tiesībām un pienākumiem, kas norādīti citās šo Noteikumu un nosacījumu sadaļās, Pusēm būs arī šādas tiesības un pienākumi:

5.1. Nela Gems:

5.1.1. nodrošinās Programmas darbību atbilstoši šajos Noteikumos un nosacījumos norādītajam,

5.1.2. nodrošinās Dalībniekam priekšrocības saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem,

5.1.3. ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus un nosacījumus,

5.1.4. ievēros visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, izpildot savus uzdevumus, kas noteikti šajos Noteikumos un nosacījumos,

5.1.5. ir tiesības izslēgt Dalībnieku no Programmas, ja Dalībnieks pārkāpj šos Noteikumus un nosacījumus.

5.2. Dalībnieks:

5.2.1. sniegs tikai pareizus un precīzus datus, un nekavējoties atjaunos informāciju, ja tā mainās vai konstatētas kādas neprecizitātes,

5.2.2. neļaus citām personām izmantot savu profilu,

5.2.3. izmantojot jebkādus un visus kanālus, objektus un tiesības, kas tiek piedāvātas ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ievēros likuma prasības un nepārkāps citu fizisku un juridisku personu tiesības,

5.2.4. vienmēr rīkosies godprātīgi,

5.2.5. ļaunprātīgi neizmantos nevienu no priekšrocībām, kuras tiek piedāvātas Programmas ietvaros.

 

6. Nobeiguma nosacījumi

Šie Noteikumi un nosacījumi tiek reglamentēti un interpretēti saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, no kuras Dalībniekam tiek sniegti pakalpojumi.

Visi strīdi saistībā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem vai Programmu tiks risināti pārrunu veidā. Ja vienošanās nav panākta, tad strīdi tiks izskatīti tiesā saskaņā ar procedūru, kas noteikta valsts tiesību aktos.

Ja tiesa vai cita kompetenta iestāde atzīst kādu no šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem par pilnībā vai daļēji nepamatotu vai neizpildāmu, tad citas šo Noteikumu un nosacījumu sadaļas paliek spēkā esošas un saistošas.